Srpski studenti i mladi u Be­ču organizirali su u subotu, 8. aprila u podne, na Helden­platzu, skūp podrške gra­djan­skim protestom u otadžbini (domovini), s koga je upućena poruka da želju da Srbija bude demokratska zemlja kako je i Austrija, u koj se svaki glas na izbori broji. Akcija je pokrenuta na dru­štveni mriža, na inicijativu studentov porijeklom iz Sr­bije ki studiraju u Beču.

BEČ — Pred oko 300 okup­ljenih, organizatori su istakli da se ne radi o demonstracija, ni­ti protestu, već o okupljanju po­drške gradjanskim protes­tom u Srbiji. Na nimškom i srpskom jeziku rečeno je da je želja da se informira austrijska javnost, ali i Srbi ki žive u Austriji o dogadjanji u Srbiji.

„Mi ki živimo u demokrat­skoj zemlji željimo da i u na­šoj domovini vidimo da kada se izajde na izbore svaki predati glas valja, odnosno da će biti izbrojan. Željimo i da na­ša do­movina bude pravna dr­žava, ima zdravstvo, obrazova­nje i kulturu na europskom ni­vou“, poručili su sudioniki skūpa.

Istakli su u već navratov da nijedna organizacija, niti bilo gdo ne stoji iza ovoga skūpa, već da se radi o „skūpu malih gradjanov ki su napravili veliki skūp gradjanov.“

Na skūpu nije bilo govora iz­uzev obraćanja Katarine Kau­pa, ka je ukazala da je uzrok okupljanja informiranje austrij­ske javnost i srpskih gradjanov ki zbog medijske škurine ne mo­ru da doznati prave uzroke pro­testa u Srbiji i koliko su veliki protesti.
Sudioniki skūpa podrške su imali prilike da na početku sa­mi napišu parole na nimškom, engleskom i srpskom jeziku, ki­mi su poručili da su protiv autokratije, medijske škurine i izbornih kradjov. Tako su nosili parole Uz vas smo, Stop cenzuri,

Podrška srpskom naro­du u „Severnoj Koreji“. A. Za­rić, jedan od koorganizatorov ističe da „se radi o spontanoj inicijativi stu­denov našeg porekla, koji su zatražili pomoć zbog birokrat­skih prepreka, jer skūp mora da prijavi neko ko ima austrijsko državljanstvo“.

(uredn.)

Kategorije