Nijedan človik ne more tvrditi da još nije bio ljubomoran. Rič „ljubomora“ je na­stala od dvih riči, od „ljubavi“ i od „more“. Ljubav je jaka ćut simpatije prema drugomu človiku. „Mora“ je duševna bol i tuga, ka človika muči, ada mori. To znači da je ljubomora ljubav, ka boli. Ljubav človika boli onda, kad se boji da bi mogao izgu­biti ljubljenoga človika. Gdo živi u partnerstvu, je koč jur oćutio ža­lac ljubavi, i to ljubomoru.

Divojka se pomina sa snažnim junakom na balu i mu se smijucka. Za nje dragoga je to signal, da ima konkurenta. Muž najednoč počne hoditi na službena putovanja. U njegovo odilenje je došla nova kolegica. To je alarmni signal za nje­govu ženu, da joj je hištvo u pogibeli. Ljudi se lako uznemiru, kad vidu pogibel za svoju vezu. Ali ljubomora se ne dogadja samo med ljubavnimi partneri, nego i u drugi me­djuljudski odnosi. Ljubomoru pozna 6 misec sta­ro dite, a i 65-ljetni stariotac. Antropologi mislu da je ljubomora tako stara kot i ljubav i poželjenje. Svakoga človika je jur prestra­šila. Nije čudo da je ta emocija tako jaka, kad je pohranjena u naši geni!

Emocije teško moremo definirati. Za ljubomoru more­mo reći da postoji od tipičnih ćuti, naime od straha, nezado­voljstva, tuge, poniženja do ne­navidnosti. Mnogi psihologi velu, da se ljubomora počne razvijati, kad človik sumlja u vlašću vridnost i kad njegovo partnerstvo nije dost štabilno. Partnerstvo onda nije dost šta­bilno, kad je jedan partner atraktivniji nego drugi. Ovde nije u pitanju samo izgled, ne­go na priliku i mladost, popularnost ili društveni ugled. U takovoj vezi je ljubomoran on partner, ki misli da je manje atraktivan. On je pak nesiguran i dvoji u svoje vridnosti. Nesigurnost se odnaša i na se­ksualnost, ali i na prijatelj­stva i obiteljske odnose. Neki ljudi su ljubomorni na svakoga, ko­mu se posveti ljub­ljeni partner. Nažalost part­ner svojom lju­bo­mo­rom još ja­če destabilizira vezu, ar drugi ćuti ljubo­moru partnera, ka ga poč­ne daviti.

Ali postoji izlaz iz te dileme. Ako se ljubomornomu člo­viku ugoda, posvetiti se sebi namjesto da je fiksiran na kon­trahenta, on emocionalno mo­re ojačati. Ljubomoran človik kontrahentu pripisuje čarobna svojstva, ka njemu falu. Ali človik je ljubomoran na ne­što, ča sam nima.

Zato je ljubomora šansa da se človik koncentrira na sebe da bi upoznao sebe i svoje jakosti i nastao siguran u sebe. Ljubomora je šansa za vlašći razvitak.

(Agnjica Schuster)

Kategorije