Ne postoji univerzalna definicija za to, kako bi opisali uspješnu ženu, ar je za svaku ženu uspjeh nešto drugačijega. Na priliku je za neke že­ne uspjeh hištvo, za druge dica, za one, ke recimo nimaju dice posao, a za one ke nisu zaposlene, je uspjeh lip vrt, spravan stan itd. Negledeć na to, ča je za ku ženu uspjeh, odredjeni koraki su do ostvarenja uspjeha isti, iako je cilj različan. Us­pješne žene se svenek fokusiraju na svaki pojedini korak, ki pelja k cilju, a ne na cilj sam. To znači, da se žena, ka kani biti uspješna, pr­vo koncentrira na prvi korak. Svaki korak prema cilju je bitan. Ako samo jednoga ne na­či­njimo, smo izgubili kontinuitet.

Cilj uspješna žena svenek doživljava kot dužičak put, ki postoji od mnogo korakov, ki slijedu jedan za drugim. Sv­a­komu koraku se ona posvećuje intenzivno i ga prihvaća kot mali cilj ili mali uspjeh na pu­tu prema velikomu cilju i uspjehu. Svaka uspješna žena se uči od svojih pogrišak. Uspjeh joj prez pogrišak nije moguć, ar su pogriške važan dio uspjeha. Uspješna žena još i svoje pogriške gleda kot uspjehe, ar se iz njih uči i se trudi, da je već ne ponovi. Ako ste človik, ki nikada ništa nije falio ili zagrišio, onda to znači, da se jur jako dugo niste preminili. Iskustvo i rutinu dostižemo sa­mo na bazi falingov i fijaskov.

Za to, da žena more biti uspješna, mora biti i hrab­ra. Ako je hrabra, je pripravna preuzimati rizik. Ona čvrs­to vje­ruje u to, ča ima naka­njeno. Koč izgleda tako, da se trud ne isplaća. Ali to nije uzrok za rezignaciju. Uspješna žena neće utruditi, ar si prav­o­vrimeno išće mogućnosti, ka­ko će si opet napuniti svoj pra­zan rezervoar. Uspješna žena se prilagodi okolici, ar zna, da se okolica nikada neće prilagoditi na nje potriboće. Ona iz svake situacije izvlači najbolje, još i iz negativne.

Ona poštuje samu sebe, da bi ju mogli poštovati i dru­gi. Samopoštovanje je temelj za samopovjerenje, ko je potribno svakoj us­pješnoj ženi u svakoj situaciji. Že­na sama sebe poštuje, ako si ispuni ona obe­ćanja, ka je dala samoj sebi i ka je dala onim, s kimi živi i djela.   Kadakoč uspješna žena mora re­ći i ne zadaćam ili prošnjam, ke bi joj prekobačile vlašći raspored. Ona mora sama sebi dati vrimena, da počine, da dojde k sebi po naporni posli, da bi se pripravila na to, ča je njoj važno. Umjesto da veli „ne morem“, uspješna žena veli „nije mi moguće“. Ako ju gdo pita, zač?, ona odgovori, da jur ima program, koga ne more minjati.

Svaka žena ima pravo na to, da odluči sama, ča joj je važno, da bude uspješna i sri­ć­na. S druge strani nijedan ni­ma pravo, da uspješnoj ženi krade čas i sna­gu, ar je naime temeljno ljud­sko pravo ostvari­vanje vlaš­ćih potencijalov.

(Agnjica Schuster)

Kategorije