Federalistička unija europ­skih narodnosti (FUEN) 17. - 20. maja priredjuje svoj lje­tošnji kongres, ovput u Clu­ju (Klausenburg) u Rumunj­skoj u organizaciji tamošnje madjarske manjine. U okviru toga se pripravljaju na organizaciju Europskoga nogometnoga prvenstva manjin, takozvane Europeade 2020. ljeta. Pet europskih manjin bi bilo zainteresirano na suorganizaciji ovoga nogometn­o­ga prvenstva momčadi iz na­rodnih manjin, med njimi i koruški Slovenci u Austriji. Delegacija iz Koruške pod p­eljanjem Nantija Olipa od Dijalogforuma unutar FUEN-a se pri kongresu predstavlja svojom kandidaturom.

CELOVAC/CLUJ — Težišće ljetošnjega kongresa FUEN-a je na jednu stranu »Minority SafePack«, pri čemu sudjeluju i člani komiteta gradjanov, a na drugu stranu ide za polo­žaj madjarske manjine u Rumunj­skoj. Tijekom pa generalnoga spravišća FUEN-a ćedu kandi­dati za Europead-u predstaviti svoje koncepte za ovo natica­nje u nogometu u 2020 ljetu.  Koru­ški Slovenci u Austriji ka­nu is­to kot i četire manjine u dansko-nimškoj graničnoj regiji skupa s krovnom organi­zacijom FUEN organizirati Eu­ropsko nogometno prvenstvo manjin u 2020. ljetu.

Pri kongresu FUEN-a u Rumunjskoj ćedu zastupniki ma­njin imati mogućnost, da oficijelno predstavu svoje ponude.

Subotu 20. maja ćedu pak delegati FUEN-a konačno odlučiti kade će se odigrati Europeada 2020. ljeta. Ovo Europsko nogometno prvenstvo manjin priredjuje FUEN u me­djuvrimenu jur po četvrti put u vrimenskom razmaku od četirih ljet. 2016. ljeta je ovo prvenstvo u nogometu bilo u Juž­nom Tirolu. Priredili su je ma­njine Nimcev i Ladincev.

Stoprv pred kratkim su čla­ni predsjedničtva FUEN-a savjetovali u EU-par­lamentu u Bruxellesu o ostvarenju zgora spo­menute inicijative gradjanov »Minority SafePack«.

Od lanjskoga kongresa u Wrocławu (Breslau) u Poljskoj FUEN ima novo predsjednič­t­vo. Onde se je dosadašnji pot­predsjednik Loránt Vi­ncze, M­adjar iz Rumunjske usko bio pr­­obio protiv Dietera Paula Küssnera, Danca iz Nimške. Loránt je naslijedio dugoljetnoga predsjednika Hansa Hei­n­richa Hansena, koga su odib­rali za časnoga predsjednika.

Gradišćanske Hrvate pri tekućem kongresu FUEN-a zastu­paju glavna tajnica Hrvatskoga centra u Beču Gabriela Novak-Karall — ona je član Foruma za dijalog, ki se unutar FUEN-a skrbi za kontakte s europski­mi institucijami — i kurator u Centru P. Tyran. Ovi ovput u­jedno zastu­paju Hrvatsko kul­turno društvo u Gradišću, čiji delegati u isti čas imaju druge obaveze.

(uredn.)

Kategorije