Dio britan. establishmenta u paniki: Ča će biti s našimi državljani u EU? Tri milijuni gradjanov EU-a živi u U­j­e­dinjenom Kraljevstvu, u pi­ta­nju su njeva djelatna mjes­ta, mirovine i zdravstv­e­na skrb.

LONDON — Uoči početka pregovorov o uvjeti izlaska Ve­like Britanije iz EU, tri milijuni državljanov EU-a u Britaniji i još milijun Britancev diljem EU živi u velikoj neizvjesnosti: ćedu li po Brexitu njeva pra­va — pravo na djelo, boravak, mirovinu, ostati ista kao i do­sad ili će im se život iz temelja prominiti. I kad ćedu uopće doznati ča ih po Brexitu čeka. Sva ta (neodgovorena) pitanja su u zadnji dani izazvala vru­će i angažirane rasprave u britan­skom Domu lordov, kao i u Eu­ro-parlamentu.

Gornji dom br­itanskoga par­lamenta zadao je udarac vladi premijerke Therese May, pri­hvativši ama­ndman (prijedlog za promjenu zakona) kim se od vlade traži da zajamči prava državljanov EU-a ki živu u Bri­taniji u roku od tri miseca od aktiviranja članka 50. Lisa­bo­n­skoga ugovora. Aktiviranjem to­ga članka pokrenut ćedu se for­malni pregovori o britanskom napušćanju EU-a.

Princip reciprociteta

Premijerka May namjerava­la je to učiniti čim prije, jur u prvoj polovici marca. No, zbog odluke lordov morat će pričekati da se tzv. zakon o Brexitu vrati na ponovnu raspravu u dolnji dom... Britanski mediji izvješćuju da je vlada razočarana zahtjevom Doma lordov, ali neće popustiti i ne nam­je­rava zagarantirati prava unaj­pr, prije nego ča to postane te­ma pregovorov izmed Londona i Bruxellesa. Amandman Do­ma lordov teško more projti u dolnjem domu kade konzerva­tivci imaju većinu. Britanska vla­da je u već navratov ponovila da pitanje državljana EU-a, kojih u Britaniji živi oko tri milijuni, najveć Poljakov, oko 900.000, želji rješavati paralel­no s pitanjem sudbine oko mi­lijun Britancev ki su trajno na­stanjeni u EU. Najveć Britan­ca, ca. 300.000, živi u Špa­njol­skoj. London želji da, u pr­e­g­o­vori o Brexitu, za svoje držav­ljane u EU-u izbori ista prava kakova će osigurati Europljanom na „otoku“. To, medjutim, ljude ostavlja u neizvjesno­sti i nesigurnosti, ka bi u najgorjem slučaju mogla durati do dvoja ljeta, koliko bi tribali durati pregovori o izlasku Britanije iz EU-a. No, kako izvje­š­ćuje britanski Guardian, ministar zadužen za Brexit David Davis poručio je da vlada želji to pitanje riješiti čim prije, i to ne samo pitanje prava na bo­ra­vak, o čemu se najveć govori, nego i druga pitanja, poput pri­stupa zdravstvenoj skrbi ili pr­ava na mirovinu.

I zastupniki Euro-parlamen­ta tražu da se neizvjesnost pre­kine. Med njimi i oni iz Velike Britanije ki su u nedavnoj ras­pravi na tu temu upozoravali na birokratske preprike s kimi se Europejci jur sada susreću. Na primjer, ako želju prijaviti trajno boravišće moraju ispuniti formulare na 85 str. Dokle je Britanija dio EU-a, Europej­ci nisu dužni predavati zahtje­ve za trajno boravišće, no sve je već onih ki to ipak činu, jer smatraju da tako branu stečena prava bez obzira na ishod pregovorov o Brexitu. Britan. eurozastupnica Catherine Bearder poručila je, pak, kako prima tužne poruke gradjanov ki živu u Britaniji i diljem Europe: „Oni su naši liječniki, me­dicinske sestre, trgovci, studen­ti, učitelji. Oni ne služe za cje­n­kanje«, upozorila je obje strane.  (Irena Frlan Gašparović)

Kategorije