„Kater“ s mačkom nima po­s­la, kad nam se po preko­mjernom uživanju alkohola ja­­vlja takozvani „kater“. Nim­ški študenti su u 19. stoljeću kreirali ovu rič osla­njajući se na „Katarrh“. U medicini je „ka­tar“ upala sluznic i dišnih organov. Latinski na­ziv je „catarrhus“, a grčki „katarrhein“, ča zna­či da nešto curi.

Imati kater zna­či da je človiku po prekomjernom konzumiranju alkohola čemerno. Bitno je, koliko ga je popio, premda se ne da reći, koli­­ko je čuda. Ali čim već i du­g­lje je gdo pio, tim jači su sim­p­tomi drugi dan. Ljudi, ki imaju jače simptome, istovrimeno imaju i veći rizik da postanu alkoholičari. Kater je blaža ve­r­zija onoga, ča ćutu narkomani, kad prestaju uzimati droge. Simptomi ne nastaju samo zbog alkohola samoga, nego i zbog njegove razgradnje u tijelu. Jednomu človiku je jutro čemerno, drugomu se obraća hiža, tretoga boli glava, četvrti odmiće, a peti more imati sve nabrojene simptome. Simptomi počinju par uri po prestan­ku konzumiranja alkohola, kad se njegova količina u krvi po­čne smanjivati. Simptomi su najjači, kad je razina alkohola u krvi nula. Oni moru durati od par uri do 24-ih uri, a koč i duglje.

Ako mislite da će vam protiv katera drugo jutro pomoći alkohol, nimate pravo. Ako pijete dalje, ćedu se prvo simptomi smanjiti, ali poviše­nje alkohola u krvi prouzroku­je koncentriranost toksinov u tijelu, a tim još gorji kater. Ali to nije sve. Gdo se opije i drugi dan, on ima velik rizik, da nastane alkoholičar.

Kater more ublažiti to, da čuda pijemo, naravno ne al­kohol. Tako ćedu nam projti boli u glavi i vrtoglavica. Idealna su i izotonična pića, ki sadržavaju elektrolite. Istraživanja su pokazala da i jaja pomažu smanjiti simptome kate­ra. Zbog visokog sadržaja ami­nokiseline cis­te­­i­na, ja­ja poma­žu rehidrirati orga­ni­zam. Ci­stein raz­­gra­dju­je acetalde­hid, jed­noga od gla­v­­nih toksinov, ki je odgovoran za kater. Odsapa­nje zraka s visokom koncentra­cijom kisika is­to je pre­poruč­ljivo. A to zna­či da odsapa­nje s punimi plu­ći pri šetnji pro­ga­nja kater. Ali najbolje vračtvo je vrime. Kater projde sam od se­be. Gdo kani prepričiti kater, on ne smi pit preveć! Svaki svo­je tijelo pozna najbolje, a n­a­ravno i to, kade su mu granice.

Ste znali, da Hrvati za „kater“ velu mamurnost ili mamurluk? Rič potiče iz turskoga jezika i znači biti nezispan po prekomjernom uživanju alkohola. Nam je „mamurluk“ tudji, za toliko bolje si moremo predstaviti, kako se ćutimo, kad imamo „kater“.

(Agnjica Schuster)

Kategorije