Sud EU-a je presudio da je Vijeće imalo pravo donijeti odluku o obveznim kvotami za raspodjelu sirijskih izbiglic iz Grčke i Italije. Sud EU-a odbacio je 6. septem­b­ra tužbu Madjarske i Slova­čke ku su te dvi zemlje podnijele zbog odluke Vijeća EU-a o privrimenom meha­ni­zmu obveznoga premješ­ća­nja tražiteljev azila.

BRUXELLES/POŽUN/BU­DIMPEŠTA — „Svojom danas donesenom presudom Sud u cijelosti odbija tužbe ke su pod­nijele Slovačka i Madjarska“, priopćeno je iz Suda čije je sidišće u Luxembourgu. Sud je presudio da je Vijeće imalo pra­vo donesti odluku o obvezni kvota za raspodjelu sirijskih iz­biglic iz Grčke i Italije.

Kao odgovor na migracijsku krizu ka je pogodila Europu tijekom ljeta 2015., Vijeće Europske unije doneslo je odluku kom se je htila iskazati solidar­nost s Italijom i Grčkom, ula­z­nimi točkami za migrante, ke su se suočile s masovnim prili­vom ljudi ki su bižali od boja u Siriji. Ta odluka predvidja premješ­ćanje 120.000 osob, kim je ne­dvojbeno potribna medjuna­ro­dna zašćita, iz tih dvih držav članic u druge dr­žave članice Unije tijekom ra­z­doblja od dvoja ljeta.

Sud je utvrdio da se odluka Vijeća EU-a, ku su Madjarska i Slovačka pokušale poništiti, temelji na Ugovoru o EU-u, ki kaže da „u slučaju da se jedna ili već držav članic najde u kri­znoj situaciji zbog iznenadnoga priliva državljanov trećih ze­malj, Vijeće, na prijedlog Komisije, more usvojiti privrime­ne mjere u korist dotične dr­ža­ve članic ili dotičnih držav čla­nic“. Ta odluka Vijeća i bez obzira na pravni spor jako se je sporo, poljacko provodila u poslidnja dvoja ljeta.

Do kraja prošloga ljeta iz It­alije i Grčke je rasporedjeno nešto manje od 28.000 osob, a prema procjenam Komisije još je preostalo rasporediti oko pet tisuć izbiglica iz Grčke ki imaju pravo na azil i još neko­liko tisuć u Italiji. Osim nevo­lj­kosti u država članica da pri­mi izbiglice, najveći dio izbiglic ne želji ići u većinu zemalj, ne­go su njev cilj uglavnom Nim­ška, Švedska i još neke razvijenije zemlje. Rič je o izbiglica iz Sirije i Eritreje, ki gotovo po automatizmu imaju pravo na azil i me­djunarodnu zašćitu, dokle ostale izbiglice EU sm­­a­tra ekonomskim migrantom ki nimaju pravo na azil.

Sporazum ki je EU u mar­cu prošloga ljeta zaključila s Turskom, drastično je sma­njio broj dolaskov migrantov u Gr­čku. Potom je izbiglička ruta premješćena na središnji Mediteran, od libijske obale pre­ma talijanskim otokom, ali ve­ćina tih izbiglica nima pravo na azil.

(uredn.)

Kategorije