U pandiljak 3. julija, Zvonko Milas, državni tajnik Sre­dišnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održao je djelatni sas­tanak u Ljubljani s predst­a­v­niki Saveza hrvatskih druš­tav u Sloveniji. Na sastanku se je razgovaralo o potpori hrvatskoj zajednici u Sloveniji na nje putu k priznanju statusa nacionalne manjine, obrazovanju na hrv. jeziku tr pripravi i provodje­nju projektov i programov hrvatskih društav unutar Shds-a. 

LJUBLJANA — Ðanino Kutnjak, predsjednik Shds u­poznao je državnoga tajnika Milasa s aktualnimi inicijativa­mi, ke su dopeljale do značaj­noga pomaka u priznavanju pravnoga statusnoga položaja Hrvatov u Sloveniji.

Milas je pohvalio napore Sa­veza hrvatskih društav u Sl­o­ve­niji u očuvanju svojega naci­onalnoga identiteta tr ukazao na punu potporu Republike Hrvatske u nastojanju ostvarivanja statusa hrvatske nacio­nalne manjine, ča svakako spa­da u prioritetno područje dje­la Ureda. Na sastanku se je razgovaralo i o ostali važni doga­djanji u hrvatskoj zajednici u Sloveniji: obrazovanju na materinskom jeziku neophodnom za mlade hrvatske narašćaje tr o programi i projekti ki se pro­vodu. Na popisu stanovničtva 2002. ljeta u Sloveniji su se 35.642 osobe izjasnile Hrvatima, dok se za hrvatski jezik kao materinski jezik izjasnilo 54.079 ljudi. Popis stanovničt­va je održan i 2011., ali se ta­­­da nije izjašnjavalo o nacio­nal­nosti i materinskom jeziku.

Savez hrvatskih društav u Sloveniji činu: Hrvatsko kulturno društvo Pomurje-Lenda­va, Hrvatsko kulturno društvo Međimurje-Ljubljana, Hr­vat­sko kulturno društvo Maribor, Hrvatsko društvo Ljubljana, Kulturno društvo Međimurje-Velenje, Hrvatska kulturna u­d­ruga Novo Mesto, Hrvatsko kulturno umjetničko društvo - Komušina, Škofja Loka, Hrvat­sko kulturno umjetničko, pro­svjetno i športsko društvo „Ist­ra“ Piran, Društvo hrvatskih studenata u Sloveniji, Međi­mursko folklorno društvo Ljub­ljana.

(uredn.)

Kategorije