Petar Tyran

Pozdravio je goste na prijemu Kulturne zadruge povodom 35. obljetnice postojanja ove tada široke o­mladinske inicijative u „St­a­roj školi“ u Velikom Borištofu Manuel Bintinger, od nedavna novi predsjednik Ku­ge, ki u čas „radjanja“ Kuge još dugo nije bio rodjen. Da­kle niti ne zna kako teško se je radjala, kako uporni su bi­li tada mladi aktivisti u svojoj borbi da bi „Staru školu“ pre­tvorili u omladinski centar i s gospodarskom pozadinom, jer su jur tada vidili pogibelj odlaska seoskih ljudi „trbuhom za kruhom“ a tim napušćenja sela pred svim u ve­legrad. Aktualni predsjednik je o tom mogao samo čuti, a hvalabogu to emocionalno ni­ma tako u sebi, a tim je pu­no laglje pomirenje s pro­šlo­š­ću, s natezanjem sa seoskom crikvom i svojčas odgovornimi ljudi, ki su se — iz njevoga gledišća ponekad i oprav­dano bojali — da će Kuga doprimiti „kugu“ u selo.

No ča tadašnji aktivisti ni­su mogli znati, da će je nje­va borba za djelatna mjesta i gospodarsku sredinu u Ve­li­kom Borištofu (i okolici) pe­ljati u drugu veliku dilemu: u manjak porodov. A ako već nije dice, onda se neki prob­lemi od samoga rješavaju. Najveći problem (pred svim i hrvatskoga) sridnjega Gradišća je rapidni pad stanov­ni­č­tva — ne smao zbog odse­lje­nja, nego zbog manjka po­ro­dov. To se ćuti u škola, to se jur sada ćuti u posjećenosti hrvatskih priredab. A to pri sve većoj hrvatskoj konku­re­n­ciji u ovih ionako samo ne­koliko hrvatskih sel u razmje­ru od samo par kilometrov.

No 35 ljet Kuga je ipak nevjerojatna priča o tvrdogla­vosti mladih, politički i ma­njinskopolitički aktivnih lju­di ovoga kraja, ali i izvana. Njevoj nepopustljivosti se je pridružila i povijesna srića, da su obadvi tadašnje velestra­n­ke u Gradišćanskom zemalj­skom saboru u isti čas bili uvjereni da i sridnje Gradiš­ć­e triba svoj kulturni centar, i da su su se pak još i Zeleni umtom priključili Socijaldemokratom i Narodnjakom. A su u ta čas bili i Hrvati u mje­roda­v­ni pozicija u svi tri stra­n­ka u Zemaljskom saboru.

Kuga je parade primjer ka­ko nešto more uspiti ako u pravi čas na sve strane pos­toji politička volja. Ta trenutak su iskoristili kugovci a tim je bilo jasno, da će Kuga biti „zemaljska po­treba“ a će tim biti stalno pod­upirana iz zemaljskoga proračuna.

Danas je Kuga zapravo jur velepoduzeće (za naše skromne prilike) i je daleko nadmašila samo hrvatske p­o­trebe i izraze. Ali je u Kugi hrvatska rič i hrvatski duh i nadalje čvrsto ukorijenjen, tako da Kugu mirno moremo gledati hrvatskim centrom — ali, naravno, ne samo.

Genijalan je bio i potez, na čelo postaviti mlade lju­de, a tim za starije, jur arivirane i iskušene snage stvoriti već slobodnoga prostora za aktivnosti u pozadini. A bez tih (bez toga) nigdir ne ide!

Kategorije