BEČ — Aktualni predsjednik Savjeta za narodnu grupu ko­ruških Slovencev, načelnik Bernard Sadovnik (EL), organizira sastanke zastupnikov Savjetov s frakcijami u parlamentu. 4. 4. 2017. bili su sastanki sa Zelenimi i Neos-i — izjavilo je Hrvatsko kulturno društvo na svojoj domaćoj stranici. Glavne te­me ovih sastankov su reforma naobrazbe, ka se momentano pregledava, i planirana novela Zakona za podupiranje tiskanic.

Predsjednika Hkd-a, ddr. Stanka Horvata, ki je momentano potpredsjednik hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu, zastupao je sekretar i član Savjeta Matthias Wagner. Uz Slovenca Sa­dovnika su na sastanku s Wolfgangom Zingglom (Zeleni) kao i Matthiasom Strolzom u Nikijem Scherakom (Neos) bili još mag. Paul Roth od Čehov i József Hollós od Madjarov.

Goruća tema svih manjin je školstvo izvan autohtonoga naselja narodne grupe odnosno osiguranje dosadašnjih inicijati­vov na ovom sektoru, kot na primjer Komensky-škola Čehov i Slovakov u Beču.
Važna tema za koruške Slovence i gradišćanske Hrvate je osiguranje novin na slovenskom i gradišćanskohrvatskom jeziku. Morali bi se u toku diskutirane novele zakona za podupiranje štampe na neki način rezervirati sredstva za novine autohtonih manjin. Nije moguće da novine, čije štiteljstvo je ograničeno na pripadnike manjine, konkuriraju s drugi mediji za sredstva.

Bernard Sadovnik je najavio sastanak s Reinholdom Lopat­kom. (Övp) za 26. aprila p. lj. Ča se tiče podupiranja za medije se Sadovnik (a snjim i i sve tri reprezentativne organi­za­cije koruških Slovencev) zalaže za varijantu „bazne, osnovne svote“ (Sockelbetrag) od 250.000 + extra“ za slovenski tajednik Novice. Od bazne svote polazu i Hrvatske novine, i su putem zastupnika Hrvatskoga štamparskoga društva, mag. Ivicu Mikulu pri zadnjoj sjednici deponirali jur i u hrvatskom Savjetu.

Koruški Slovenci su po uzoru hrvatskoga u medjuvrimenu preuzeli princip rotacije u pogledu na predsjedavanje u sl­o­ven­skom Savjeta za narodnu grupu, instaliranom pri Saveznom kancelarstvu. Dakle u periodu od četira ljeta svako ljeto mi­njaju osobu na čelu Savjeta. Aktualno je to Bernard Sadvonik od Skupnosti (zajednice koruških Slovencev i Slovenkov). Nada­lje su to Nanti Olip od Narodnoga sveta koroških Slovencev (Nsks), dr. Marijan Sturm od Sveze slovenskih organizacijov (Szo) i mag. Susanne Weitlaner od štajerskih Slovencev (Ku­l­turno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša).

Kategorije