Čim vani nastaje zima, tim važnija je dobra higijena zbog prevencije gripe i prehla­de. Dosadašnja istraživanja su pokazala, da je za prevenciju gripe i prehlade najbolje redovito pranje ruk, ade­kvatno dug noćni počivak, zd­ra­va hrana i šetnje na friškom zraku. Stručnjaki su osvidočeni, da je najeficijentnija i najsigurnija metoda protiv gripe cipljenje. Ose­buj­­no se prepo­ručuje kroničnim betežnikom, sta­­r­jim lju­dem i tru­d­nicam. Čuvati se moramo i kontakta s ljudi, ki su jur prehladjeni ili imaju gr­i­pu.

Betežniki neka ostanu do­ma u vlašći četiri zidi, da se drugi ne bi dobavili od njih. Nije nikako hvale vridno, da betežan človik ide na posao. Naprotiv, to je neodgovorno ponašanje! Ki kiše i kašlja, si neka pokrije usta i nos, da bi druge očuvao od neugodnoga infekta. Neophodna je naravno tjelovna higijena. Odurno je diliti si ručnike s drugimi lju­di. Jako važno je i redovito čiš­ćenje okolice, u koj živimo, a pak naravno prozračivati stan.

Smanjiti rizik od gripe i pr­e­hlade ćemo pranjem ruk, važnom metodom u prevenciji prehlade i gripe. Ali nije dost prati si samo šake. Istraživanja su pokazala, da su i na podlak­tici (Unterarm) bakterije. Mj­e­sta, na ki je ukupno najveć ba­kterijov, su podlaktice, dlani (Handflächen), mjesto pod ko­ljeni i med nožnimi prsti.

Prati ruke je važno, ali jednako važno kot pranje je to, da si papirnatimi ručniki/utr­njaki taremo ruke, osebito na javni mjesti. Utrnjaki od pam­u­ka sadržavaju preveć bakterijov.

Iboravak na zraku je odlična prevencija gripe i prehlade. Uzrok da se prehladimo tokom zime nije mrzlina, nego čmr­lje­nje u zaprti stani.

Da dužički nokti izgledaju li­po, znamo, ali su oni per­fektni za pomnožavanje bakte­rijov. Ako se ne morete odreći lipih dužičkih noktov, si je čistite šćeticom i sapu­nom, kadagod si perete ruke.

Pofrgunati si kadakoč sta­kaoce vina, je zdravo, ali prekomjerno piti al­kohol smanjuje sposobnost bije­lih krvnih zrncev, da se branu infekcije.

Znanstveniki su otkrili, da mrz­le noge su­žu­ju krv­ne žile sinusov (Nasen­ne­­ben­­höh­len). Ta­ko se bi­jela krvna zrnca ne moru braniti protiv bakterijov i laglje onde nastaje infekcija. Zato se moramo skrbiti za teple noge, ke moru smanjiti rizik od gripe još i za 67%. 

Nije svejedno, kako dugo spimo, i naravno je jednomu potribno već, a drugomu manje sna. Ali optimalno je spati svaki dan najmanje 7 uri. Kvalitetan san jača imunitet i smanjuje rizik gripe i prehlade. Pritom je važno misliti i nato, da prekomjerna količina sna more imati suprotno djelova­nje i slabiti imunitet ravno kot­no alkohol.

(Agnjica Schuster)

Kategorije