Očekuje se oko 1.000 djel suvrimenih autorov iz Nim­ške, Austrije, Švicarske i Lih­tenštajna. U fokusu ovoljetnoga 62. Beogradskoga saj­ma knjig bit će suvrimena književnost na nimškom jeziku u srpskom prijevodu, a zajedničkim nastupom pre­d­stavit ćedu se Nimška, Austrija, Švicarska i Lihtenštajn.

BEOGRAD — Posjetiocem će biti prezentirano oko 1.000 knjig suvrimenih autorov iz sve četiri zemlje, od čega, zahvaljujući suradnji sa sajmom knjig u Frankfurtu i Glavnim udruženjem austrijskih knji­ža­rov, premijerno čak 350 na­slovov, najavili su organizatori.

Srbiju će posjetiti već od 20 stvaraocev ki ćedu publiki predstaviti svoje djelo u okvi­ru sajamskih manifestacijov i do­gadjajev na različiti lokacija u centru Beograda.

Po svečanom otvaranju 22. oktobra, publika će svakodne­v­no biti u mogućnosti da se upozna s novimi književnimi tendencijama i stvaralačtvom na nimškom jeziku. Prvoga da­na sajma, 23. oktobra, program »Četiri zemlje jedan je­zik« otvorit ćedu veleposlaniki Nimške, Austrije i Švicarske dogadjajem „Da se upoznamo“.

Gosti sajma u Beogradu bit ćedu Vladi­mir Kaminer, Jan Vagner, Folker Ku­čer, Ingo Šul­ce, Arno Kameniš, Dana Grigor­čea, Me­lin­da Nađ Abonji, Jonas Lišer, Te­reza Preauer, Karl Ma­r­kus Gaus, Valentin Grebner i Kat­rin Regla.

Raspravljat će se o različito­sti i specifičnosti u okviru su­vrimenoga književnoga stvara­lačtva na nimškom jeziku, o sistemu nagradov i društvenih priznanj, sajmi knjig, rezidencijalni programi i stvaralačkimi kolonijama, ali i o ulogi au­torov kao posmatračev društ­venih kretanj tr važnosti dru­š­t­venoga i političkoga angažma­na u suvremenoj književnosti pisane na nimškom jeziku.

Program »Četiri zemlje jedan jezik« fokusirat će se na vezu glasov, zvukov i jezika i na pis­ce ki stvaraju koristeći razli­či­te registre jezika, one ki pove­zuju muziku i jezik tr one ki pišu na dva ili već jezikov. Po­sebna specifičnost programa zajedničkoga nastupa četire ze­mlje nimškoga govornoga područja na Beogradskom saj­mu knjig je predstavljanje kre­a­tivnoga stvaralačtva za dicu i omladinu na nimškom jeziku.

Svakoga jutra u okviru za­je­d­ničkog štanda u Hali 2 Beo­gradskog sajma bit će organi­zi­rani program za najmladje čitaoce — serija zabavnih, po­učnih i interaktivnih kreativ­nih djelaonic, čitalačkih klubov, predavanja, stvaralačkih semi­narov, igraonic i performan­sov.

(Telegraf.rs /Tanjug/uredn.)

Kategorije