Na for­mular za pot­pisivanje morete dojti pu­tem stranice http://www.minority-safe­pack.eu na koj ćete najti veliki znak SIGN, ili direktno na https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/.

BEČ/DOLNJA PULJA —  Na Danu mladine od petka do nedilje, 8. do nedilje, 10. septembra postoji mogućnost potpisati za Mspi (Minority SafePack initiative), to je ini­ci­jativa gradjanov, za ku je po­tribno sabrati jedan milijun (1.000.000) potpisov da bi se Europska unija obavezno ba­vi­la temom „manjine“.

Mogućnost potpisati ovu ak­ciju u korist narodnih manjin postoji cijeli dojdući vikend: petak i subotu pri koncerti, subotu otpodne na turniru od­bojke i nedilju na folklornom otpodnevu. Da bi valjao potpis se triba na svaki način pasoš/ putovnica ili osobna karta (dost je i slika/fotokopija). 

Svi, ki imaju jedno od dvojega sa sobom, ćedu i dostati lakocjeniji ulaz za koncerte.
(Dorica Zvonarić)

Kategorije