Fali nam energija i volja, da obavljamo svoje zadaće. Lije­ni smo. Znamda nismo dost motivirani, kad ne vidimo smisao za naše djelo. Smisao moremo najti s mudrimi ci­lji. Za to je potribna motivacija. Čim imamo cilje, je moramo povezati s pozitivnimi ćuti. Pozitivne ćuti nam jačaju vo­lju. Potribno je i vizualizirati svoje cilje. Vizualiziranje zn­a­či, da si predstavljamo scenu na kraju, kako smo dostignuli rezultat i kako smo srićni i olakoćeni.

Strahovito eficijentan motivator je i to, da se nagradimo sami sebe s čim lipim, ugodnim. Gdo je jur kada obav­ljao neki interesantan posao zna, da je i interes dobar motivator. Gdo se s dušom i tijelom posvećuje svojoj zadaći, on ju naime kani i dovršiti.

Kad se človik druži s pozitivnimi ljudi, se potom ćuti pun energije i motiviran je. Okružiti se sa srićnimi ljudi i doživiti ugodne hipce, je balzam za motiviranost. Upravo sad, u vrimenu odmorov, je i lenjare­nje važno za mobiliziranje no­­ve snage.

Kategorije