Kako Hrvati i Srbi kao manjina govo­ru u srpskom i hrvatskom parlamentu?

Pitali su Hrvate u Srbiji obraćaju li se u parlamentu na hrvatskom kako se Sdss-ova zastupnica obraća na srp­skom. Potom kad je zastupnica Sdss-a Dragana Jeckov u Hrvatskomu saboru odr­ža­la govor na srpskom jeziku, mnogi su se zapitali je li tim potezom prekršila Ustav. 

ZAGREB — Po članku 12, u RH u službenoj je upotrebi hrvatski je­zik i latinično pis­mo. Iskustva je podilio Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskoga nacionalnoga vijeća. Iz toga razloga obratili su se hrvat­skoj zajednici u Srbiji. Slaven Bačićje rekao „Na razini grad­ske skup­šćine (u hrvatskoj — gradska vi­jeća) u Subotici, od­borniki (vijećnik) madjarske nacional­nosti govoru madjarski (ki je u službenoj upotrebi u Suboti­ci uz hrvatski jezik) i onda je simultani prijevod prik slušalice za one ki ne znaju m­a­djar­ski. Neki naši vijećniki se obraćaju takaj na hrvatskom a drugi na srpskom jeziku.

U Skupštini Autonomne p­o­krajine Vojvodine svi skup­šći­n­ski materijali prevodu se na još pet manjinskih jezikov u službenoj upotrebi (hrvatski, madjarski, slovački, rusinski i rumunjski) za pokrajinske zastupnike ki to potribuju tj. ke su nacionalnosti. Mislim da i tamo Madjari raspravljaju na madjarskom pa se simultano prevodi. Naši zastupniki, kada smo ih imali (jedan od 120), uglavnom i nisu preveć diskutirali, tako da ne morem toč­no odgovoriti, ali mi se čini da su govorili na srpskom.

U republičkoj skupšćini, ko­liko znam, Madjari ne govoru na madjarskom, mislim da o tom ima neki propis kada se more obraćati na manjinskom jeziku, ali se to već odnosi na pisanu komunikaciju, no po mojem znanju u republičkoj skupšćini Madjari se obraćaju na srpskom. Kako naš sadaš­nji zastupnik u republičkoj skupštini govori ne znam toč­no, čini mi se na srpskom“, rekao je Bačić.

(js)