Forum hrvatskih manjin ki će se u organizaciji Hrvat­ske matice iseljenika održati u petak, 24. novembra u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 3 će imati temu „Tradicijska kultura u hrvatski manjinski zajednica — proš­lost, sadašnjost, budućnost. Ov svakoljetni Matičin str­u­čni skūp tematizira odredjeni segment života hrvatskih manjinskih zajednic u Austriji, Čnoj Gori, Češkoj, Ita­liji, Madjarskoj, Makedoniji, Ru­munjskoj, Slovačkoj, Slo­veniji i Srbiji.

ZAGREB — Cilj ovoljetnoga Foruma je pokrenuti ras­pravu o problemi tradicijske kulture kao osnove identiteta hrvatskih manjinskih zajednic u uvjeti ubrzane urbanizacije i smanjene uloge sela, kolijev­ke tradicijske kulture. Rasprava o tradicijskoj kulturi tribala bi pokušati odgovoriti na nekoliko bitnih pitanj:

  • Može li tradicijska kultura hrvatskih manjinskih zajednic opstati izvan okruženja u kom je nastala i u kom se je razvijala, a to je selo?
  • Posljedično, more li tradicij­ska kultura hrvatskih manjin­skih zajednica ostati temelj nj­evoga identiteta?
  • Kako se tradicijska kultura  hrvatskih manjinskih zajednic ponaša u novom, urbanom o­kruženju?
  • U kolikoj mjeri urbano okr­u­ženje minja tradicijsku kulturu hrvatskih manjinskih zajednic?
  • Postoji li i da li je moguć su­život tradicijske kulture hrvat­skih manjinskih zajednic i urbane kulture?
  • Ako je moguć, na ki način se ta suživot izražava?
  • Da li tradicijska kultura u urbanoj sredini ostaje konzervirana ili se i dalje, na neki na­čin, razvija?
  • Tribaju li se tražiti novi kulturni obliki ki bi nadomjestili tradicijsku kulturu, a bili bi osnova identiteta hrvatskih manjinskih zajednic?

Cilj je da sudioniki na ovom skūpu svojim izlaganjem o te­mi Foruma čim bolje i točnije informiraju sve ostale sudioni­ke a osobito predstavnike na­d­ležnih državnih tijel i institucijov Republike Hrvatske, ki bi svojim zauzimanjem mogli uticati na potpunije ostvariva­nje manjinskih prav u do­mi­cil­noj državi.

(Mijo Marić ravnatelj Hmi; Zagreb)

Kategorije