Europska komisija je u aprila oficijelno regis­tr­irala gra­djansku inicijativu europskih manjin Minority SafePack polag inicijative F­edera­listi­čke unije europskih narodno­sti (FUEN). Ova inicijativa potribuje od Komisije pobolj­šanje čuvanja na­cionalnih i jezičnih ma­njin kao i jačanje kulturne i jezične šarolikosti u Uniji. Pred kratkim je štartala potpisna akcija ove gradjanske inicijative širo­m kako u Austriji ta­ko i u Europi (H­r­vatske novine su o tom jur pisale).

BRUXELLES — Ambiciozan je cilj europ­ske gradjan­ske inicijative »Minority Safepack-Milijun potpisov za raznolikost Europe«. Inicijatori su skupa sa stručnjaki izdjelali katalog ko­­n­kretnih mjerov za očuvanje, osiguranje i razvija­nje kulturne i jezične šaroliko­sti Europe, ka se pred svim zr­cali u ma­nji­na. Ide za mjere na području kulture i jezika, obrazovanja, političke participacije, financij­ske potpore itd.

Europska unija ima uz 23 službene jezike već od 60 regionalnih i manjinskih jezikov, ke govori oko 40 milijuni ljudi na ovom podrčuju.

Tekst i opis inicijative se more najti pod ovom adresom: http://www.minority-safepack.eu

U Austriji se je na inicijati­vu društav koru­ških Slovencev i gradišćanskih Hr­vatov formirao poseban Ko­mitet, komu su se pr­iklju­či­le sve slovenske krovne organi­za­cije kao i sko­ro sva mjerodavna i nadregionalna hrvat­ska dr­uštva, društva svih ostalih manjin i neki NGO’s. Inicijativu u me­dju­vri­menu podupiraju jur i neke lič­nosti javnoga života, a smisao i cilj austrijskoga komiteta je izgradnja čim šir­je i uže mri­že informiranja i podupiranja i različne akcije i aktivnosti, kako bi se motivirali gradjani, da potpišu ovu inicijativu.

Najjednostavnije to ide online, putem interneta, i sve skupa ne dura niti dvi minute. Triba imati pri ru­ki samo putovnicu, pasoš ili osobnu iskaznicu. Na formular za pot­pisi­va­nje ove inicijative gradja­nov ši­rom Europe se more dojti pu­tem stranice:
http://www.minority-safepack.eu na koj se vidljivo najde veliki znak SIGN, ili direktno ako se upi­še adresa https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/.
(Gabriela Novak Karall)

Kategorije