7. Festival klapov

Datum: 
sub, 10/20/2018 - 19:00

NOVO SELO — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću u suradnji s Hatskim kolom u Novom Selu poziva na 7. Festival klapov u Gradišću;

nastupaju:   Basbaritenori (A-SK), Šara klapa (A), Golubice (H), Pinkovac (A), Ravnica (SK), Pujanke (A), Dičaki (A),   Biseri (H) i Grac (A);

za kulinariku skr­bi Hatsko kolo;

Prezentacija knjige »Vile i viške kod gradišćanskih Hrvatov ...«

Datum: 
ned, 10/28/2018 - 20:00

TRAJŠTOF (22. oktobar) — Prezentacija knjige slavistice Silvije Bucolić »Vile i viške kod gradišćanskih Hrvatov u svitlu pism­e­nih izvorov, usmene predaje i etimološkoga promatranja«;

refere­n­ti: mag. Silvija Bucolić, prof. dr. Georg Holzer, dr. Nikola Ben­čić;

muzičko oblikovanje: Heinz Hoff­mann,

pandiljak, 22. X. (18.00); Socijalni centar, Flugplatzstr. 8.

Prezentacija knjige »Vile i viške kod gradišćanskih Hrvatov ...«

Datum: 
pon, 10/22/2018 - 18:00

TRAJŠTOF (22. oktobar) — Prezentacija knjige slavistice Silvije Bucolić »Vile i viške kod gradišćanskih Hrvatov u svitlu pism­e­nih izvorov, usmene predaje i etimološkoga promatranja«;

refere­n­ti: mag. Silvija Bucolić, prof. dr. Georg Holzer, dr. Nikola Ben­čić;

muzičko oblikovanje: Heinz Hoff­mann,

pandiljak, 22. X. (18.00); Socijalni centar, Flugplatzstr. 8.

S hrvatskim jezičnim znanjem samo četirih razredov osnovne škole smo u slipoj ulici!

Petar TyranSkoro bi mogli reći vje­ko­vječni naš problem, je školstvo, školstvo pred svim na hrvatskom jeziku o­d­nosno da podučavanje već nije na hrvat­skom u hrvatski odnosno dvojezični seli Gra­dišća a kamo li u Beču. S u­kinućem konfesionalnih, da­kle od Katoličanske crikve peljanih škol u ljeti po priklj­u­čenju današe pokrajine Gradišće novoj Republiki Austr­i­ji se je rapidno počelo sma­njivati podučavanje hrvatsko­ga jezika a pred svim i na hrvatskom. Drugi svitski boj je pak onemugućio upeljanje novoga školskoga zakona, ki je bio predvidjao podučavanje na hrvatskom u škola s do 70% hrvatskoga stanovničtva a u potribnoj mjeri na nim­škom.