Ča bi rado štali u Hrvatski novina? (1)

Vist je važna, ako ima posljedice za naš žitak! Vist je, ako teta Bare na cimitoru stre­fi pokojnoga! Vist je dogodjaj, ki se zapravo ne bi smio razglasiti! Ali štitelj je znatiželjan pak kani dozviditi, ča je novoga? Kade je teta Bare strefi­la pokojnoga? Ka­da je to bilo? Ka­ko se je to moglo stati? Zač? Ča to znači za nas? To, ča štitelja inter­esira, su fakti, ki moraju biti istiniti. Ako novinar ne more izviditi, je li su podatki, o ki pi­še, točni, je bolje da ne piše ništ!

Tagovi: 

Ste znali? - Krhić nije samo za zece!

Krhić je za mnoge haluga, ali zapravo je on hrana. Lišće krhića je bogato vitamini i minerali. Krhić se trga prlje nego procvate. A cvijete si pak moremo peći. Najt će­mo krhić svagdir, i ništ ne tribamo platiti za njega. Morebit je ugodnije kupiti glavicu salate nego zapuditi se na vrt i pobirati ga za salatu. Ali veli­ka razlika je u tom, ča smo sami ubrali na vlašćem vrtu i ča smo kupili. Jasno je da će­mo si krhić nabrati da­leko od ceste. Liš­­će krhića je manje gorko dokle kr­hić ni­je pro­cvao. Prepo­ru­č­ljivo je da lišće krhi­ća oko dvi ure dugo nama­čemo u mliku, da bi izgubilo gorko­ću. Ako znamda još niste nikada kušali krhić, kad m­i­slite da je haluga ili krma za zece, dajte sebi i njemu priliku, da se upoznate. Mo­rebit će vam se račiti salata od krhića.

Tagovi: 

U država s nacionalnimi manjinami je uspilo u oni s narodnimi grupami manje

Petar Tyran

U medjuvrimenu širom E­u­­rope poznata inicijativa gradjanov za podupira­nje narodnih manjin i etni­čkih skupin u Europi Minority SafePack je uspila. Inici­jator ove inicijative u svi čla­nica Europske unije je Federativna unija europskih na­ro­­dnosti a posebno incijativa i predsjednika ove medjuna­rodne organizacije Vinczeta Loránta, za kim stoji zmožna madjarska nacional­na manjina u Rumunjskoj, ka se u toj postkomunističkoj dr­žavi bo­ri za svoja manjinska prava.

Već od 1,19 milijuni potpisov za Minority SafePack širom Europe velik uspjeh FUEN-a

Jedan milijun ljudi je svojim potpisom podupiralo inicijativu gradjanov širom Europe Minority SafePack. To je krajem prošloga tajedan javila Federalistička unija europskih narodnosti (Fuen),  ki je zbrojio online potpise i potpise, ke su na papiru sakupljali u Fuen-u učlanjene organizacije i partneri. Med Hrvati u Austriji su to Hrvatski centar u Beču i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću. Ali se je i Hrvatski akademski klub kao član Manjin europskih narodnosti (Men) jako aktivno i angažirano uključio u akciju pobiranja potpiskov. Izjava da je dosti­gnut potribni broj od jednoga milijona potpisov još nije oficijelni rezultat. Djelatni tīm Feun-a je, nai­me još do početka ovoga tajedna pre­gledao sve papirne formulare s potpisi. Kampa­nju su pe­ljali do zadnje minute pred završnim rokom, 3. aprila, tako i na kazališnoj predst­a­vi na Vazmeni pandiljak u Trajštofu.

Horvat se je sastao s Iledićem — teme su bile žive subvencije i Savjet o narodi grupa

„Žive subvencije“ su bile te­ma sastanka predsjednika Hrvatskoga kulturnoga dru­štva u Gradišću ddr. Stanka Horvata i predsjednika Gradišćanskoga zemaljskoga s­a­bora Kristijana Iledića. Hor­vat je informirao Iledića i o ukinuću „žive subvencije“ za Hkd, komu da jako fali ov oblik zemaljske odnosno državne potpore, ku su zgubi­li pred par ljet, kad je Mate Kliković stupio u mirovinu. Hrvatskomu štamparskomu društvu da se to isto grozi, je rekao Horvat. Hrvatske novine bez žive subvencije da nećedu moć opstati, je Horvat osvidočen.

Tagovi: 

Hrvati iz Rumunjske na pohodu Hrvatskoj

Općinu Lovas u Hrvatskoj  posjetila je nedavno obitelj rumunjskih Hrvatov iz Kara­ševa (RO), sa željom da čim podrobnije upoznaju Hrvat­sku, nje ljude i običaje. Posebno fascinantna je činjeni­ca da Hrvati u Rumunjskoj jur stoljeća čuvaju hrvatski materinji jezik, kulturu, tr­a­diciju i običaje, okupljeni oko Katoličanske crikve. U Rumunjskoj danas živi oko 6600 službeno priznatih pri­padnikov hrvatske nacionalne manjine. I evo nekoliko zanimljivosti, ke nam je prenijela Ljubica iz Karaševa: