Koljnofski aktivist iz Vedešina Geza Völgyi 70

Rodjeni Vedešinac (Hede­ši­nec) Geza Völgyi je pe­tak, 23. septembra slavio svoj 70. rodjendan. Kao i mnogi dru­gi Vedešinci ki su tu dob do­šli „trbuhom za kruhom“ u kolhoz i dospili u nedaleki Koljnof, kade su si pak i na­šli drage i buduće hižne dru­ćice. 1969. ljeta se je prilikom ženidbe konačno doselio u Koljnof, kade je troja ljeta kašnje postao članom Hrvatskoga kluba a se pak dalje angažirao u hrvatskom pokretu a kašnje je postao i predsjednik Hrvatske samo­uprave u Koljnofu.

Tagovi: 

Nezavisni zastupnik u Saboru Gerhard Steier je 60

Cindrofac Gerhard Steier je 19. septembra svečevao svoj 60. rodjendan. Dugoljetni SP-načelnik u Cindrofu a ka­šnje pak zastupnik Socijaldemokratske stranke u Naci­onalnom vijeću od 2002. do 2008. ljeta a potom pak zastupnik u Zemaljskom sabo­ru a pak od 2010. do 2015. ljeta 5 ljet dugo 1. predsjednik Gradišćanskoga sabo­ra. Potom kad je gradiš­ćan­ski Spö po zemaljski izbori lani sastavio vladu sku­pa s FP-om Gerhard Steier je de­mo­n­strativno istupio iz So­ci­jal­demokratske stranke i od­on­­da je nezavisni zastupnik bez stranke u Saboru.

Tagovi: 

Medijski centar CROATICA poziva na brendiranje

Medijski centar CROATICA u Budimpešti organizacijsko je ustrojstvo ko, odlukom Skupštine Hrvatske državne sam­o­uprave, od 1. I. 2014. ljeta djeluje u okviru Izdavačkoga poduzeća. CROATICA ujedinjuje dva medije: Hrvatski gl­a­s­nik, tajednik Hrvatov u Madjarskoj, i Internetski radio hrvatske zajednice u Madjarskoj, Radio CROATICU. 

Planiraju žilet-žicu i kod Mikištrofa

Austrija očekuje novi izbigli­čki val: pripravljaju ogradu na granici s Madjarskom — a primila je 90.000 azilantov.

BEČ — Austrija je počela pripravna djela kako bi brzo mogla podići ogradu dužičku 1,8 kilometrov na granici s Madjarskom, blizu prijelaza kod Mikištrofa prik koga su pred ljeto dan ušli stotine tisuće lju­di u velikom izbigličkom valu.

Tagovi: