Predstavljanje knjige »Svijet Hrvata po­­četkom trećeg tisućljeća«

Datum: 
čet, 10/20/2016 - 20:00

BEČ (20. oktobra) — Hrvatska akademska zajednica u Beču poziva na predstavljanje knjige »Svijet Hrvata po­­četkom trećeg tisućljeća«;

 

knjigu predstavlja Mari­jan Brajinović, a autor Stjepan Šu­lek, hrvatski novinar, diplomat, prevoditelj, politički djelatnik, pje­snik, dugogodišnji glavni urednik (gradišćan­sko-)Hrvatskoga slova referira na temu „Znameniti Hr­vati u inozemstvu u kulturi i politici“;

 

četvrtak, 20. X. (20.00) Beč 1, Rathausstr. 15.

Pratež u našem ormaru mora biti za danas i za sada!

Jesen je vrime za reorgani­z­a­ciju ormara. Moramo sklo­niti ljetnu pratež. Ovo je svaku sezonu dobra prilika, da inšpiciramo cijelu našu garderobu. Iako se teško odvajamo od prateži, je prvi ko­rak odrediti, ča će­mo si držati, a ča si­gur­no već nećemo no­siti. U ormaru ima­mo svega, ča ne n­o­simo. Osebito žene poz­naju fenomen, da stoju pred prep­u­nim ormarom i se tužu: „Ništ nimam za oblići“! Prlje n­e­go to velimo, bi bi­lo bolje, garderobu ograničiti nato, ča nam dobro stoji, prlje nego se otpra­vimo u shopping!

Tagovi: 

Na MEN-seminaru ljetos u Livki pripadniki 23 narodnih grup iz 16 zemalj

U tvrdjavi u sridnjogradiš­ćan­skoj Livki je nedilju, 2. okto­bra završio 20. po redu semi­nar Mladine europskih na­ro­dnosti (Men/Jev), ki je lj­e­tos organizirao Hrvatski ak­a­demski klub u suradnji s Kl­u­bom slovenskih študentov i študentic u Beču (Ksššd). Na ovom seminaru od 27. se­p­tembra do 2. oktobra su­dje­livalo je 80 mladih pripa­d­ni­kov iz 23 narodnih grup iz 16 zemalj Europe. Pojedine dje­laonice su se bavile ∂ Stvaranje identiteta ∑ Layout/ dizajn ∏ Jezična staza π Nanoturizam. Cilj je je­sen­skih seminarov Men-a ra­zvija­nje mriže učla­njenih društav i daljnje naobrazbe aktivis­tov europskih ma­njin. Važna to­čka programa su svenek razli­čne djelaonice. Na rubu je vrlo zanimljivo, da nacelnik Livke Kristijan Vla­šić kani ostvariti neke ideje iz djelaonice o nanoturizmu i je zato još i došao na prezentaciju rezultatov subotu, 2. oktobra.

Berlaković pri MEN-seminaru potribuje viši angažman Orf-a za narodne grupe

Prilikom pohoda parlamentu u Beču zastupnikom mladine narodnih grup širom Europe, ki su se u gradišćanskoj Livki sastali na seminaru u okviru Mladine europskih na­rodnosti (Men), obratio se je zastupnik u Nacionalnom vijeću i govorač u Narodnoj stranki za narodne grupe, di Niki Berlaković. On je po­tribovao već medijalnoga pro­stora za narodne grupe, pred svim u javno-pravnom Orf-u, dakle na radiju i u televiziji.

»Leteći ljudi« zbirka pjesam Lidije Pavlović-Grgić

Knjiga »Leteći ljudi« je do­bila na­ziv po pjesmi po­svećenoj svim dobrotvorom u boj. „Pi­sanje je moj život i bez njega ne mogu“, rekla je književnica, publicistkinja i novinarka Lidi­ja Pavlović-Grgić iz Sarajeva na promociji svoje većjezične zbir­ke pjesam »Leteći ljudi«. Bila je to književna večer 23. septembra u Hrvat­skom centru u Beču ka niko­ga nije ostavila ravnodušnim. Publika je jednostavno uživa­la u morju sjajnih stihov nabijenih različitimi emocijami i njevimi prepjevi na nimškom, engleskom, talijanskom, sloven­skom i albanskom jeziku.

Tagovi: