Pokraćivanje riči — Kratice - Mali jezični savjeti

Kratice nastaju kraćenjem jedne ili već riči, ke čudakrat upotribljavamo u pisa­nju: npr. je kratica od na pri­mjer; itd. je kratica od i tako dalje; br. je kratica od broj; tzv. je kratica od takozvani … U ovi pri­mjeri smo prikazali obične kratice, ke se tako čitaju, kot kad bi kratice bile ispisane. U pravilu se obične kratice pišu malom početnom slovom i ne dekliniraju/skla­njaju se. Ka ta kratica more ali sadržavati i veliko slovo (kW, MW, pH, Rh, S)

Ste znali? - U svemiru je sniga

Astronomi u Čileu su u ko­lobaru neke mlade zvijezde zvana praha i plina opazili mišavinu leda, vode i sniga. Moguće je, da je ov fenomen tipičan za formiranja planetov, velu oni. Pokidob da je zvijezda tepla, se voda u nje blizini pretvara u plin. U od­redjenoj udaljenosti se zbog niskoga pritiska plin pretvara u led. Mjesto, na kom se to zbiva, je vodeno-snižna linija.

Tagovi: