Znate i vi to, ča znaju srićni ljudi?

Način, kako završavamo dan, je istotako važan kotno na­čin, kako ga počnemo. To, ča djelamo pri kraju dana, utiče na naše raspoloženje i dobro­stanje. Ako se na kraju dana pripravimo na zutra­šnji dan, moremo jur unajper odrediti, kako će­mo se ćutiti jutro rano. Teško je, da smo srićni, kad s jedne strani drugi potribuju našu pažnju, a mi s dr­u­ge strani našu pa­žnju nonstop po­svećujemo drugim.

Tagovi: 

Problem hrvatske ženske literature kao i muške: nepoznavanje jezika!

Petar Tyran

Na »Medjunarodni dan žen« 8. marca se je nekoliko hakovcev, prete­ž­no mladih žen, spomenulo ženskih spisateljic i ženskoga lika u gradišćanskohrvatskoj književnosti kao i žen, ke su pisale i pišu literaturu na hrvatskom jeziku i uza to potiču iz Gradišća. Koliko je to bila zahvalna tema za Zrinku Kinda, ka je o toj temi diplo­mirala na Slavistiki Bečkoga sveučilišća, ili je bilo i do­sta „mledna“ i „razrijedjena“ tematika, o tom zna ova mla­da i angažirana prije svega i pedagogica i natprosječno na­darena pjevačica sigurno pu­no povidati. Zapravo sve, o čemu je pisala u svojem diplomskom djelu, je morala sa­ma otkriti i se je kumaj kade mogla naslanjati na jur pos­tojeću sekundarnu literaturu. Dakle je morala sama iskati i najti primarnu literaturu, da­kle istraživati sama ča su objavile žene na hrvatskom. To, dabome, u prošlosti nije bi­lo ni preveć ni preobiljno.

Hrvati još nisu jednaki s ostalimi gradjani Europske unije: Hrvati ki su sidro??

Umjesto slobode kretanja sve već se koristi i zloupotri­b­ljava pojam migracije ili us­e­ljavanja. Ukine li austrijska vlada ograničenje za hrvat­ske djelače, otvorit će novu balkansku rutu, upozorio je Werner Muhm, sada umirov­ljeni, ali još vrlo uticajan i često kontroverzan šef austrijske Komore djelačev i na­mješćenikov, tijela ko zastu­pa interese tri milijuni zapo­slenikov u austrijskom sus­t­a­vu socijalnoga partnerstva.

Tagovi: