Slavlje Poljancev je bila pred svim posveta, hommage na Milana i Angeliku Kornfeind

Petar Tyran

Ljetos je bilo posebno pu­no slavljev tamburaških i folklornih grup. Tamburica Klimpuh je slavila 60 ljet, Kolo-Slavuj je ljetos završio lanjsko slavlje 45 ljet a ne na zadnje su vulkaprodr­št­o­fski Poljanci ljetos završili svoje slavlje 40 ljet s predivnim, bogatim, atraktivnim i jako reprezentativnim progr­a­mom.

Narodna stranka i PSOE minjaju se na vlasti poslidnja četira desetljeća

Prema poslidnjim anketam na izbori u Kataloniji mo­gla bi pobijediti Katalonska repub­likanska livica (Erc), čiji je peljač Oriol Junqueras u pri­tvoru pored Madrida jer je kao potpredsjednik katalonske vl­a­de sudjelovao u pro­glašenju n­ezavisnosti. On je upozorio da je tim onemogu­ćen pripra­viti se za izbore. Pritvoreni du­žnosniki moru sudjelovati na izbori dokle im traje su­dj­e­nje, sve dokle eventualno ne budu progla­šeni krivimi. Ovih dani se stranke pripravljaju za izbore i koalicije. 

Tagovi: 

U Austriji samo šest parlamentarnih zastupnikov je migrantskoga porijekla

Samo 3,3 posto zastupnikov u novom sazivu austrijskoga parlamenta je migrantskoga porijekla, a troje od njih ro­djeno je u Turskoj. U novom sazivu austrijskoga parlamenta 84 zastupniki su prvi put u poslanički klupa, ali i pored novoga sastava jedno je neprominjeno, a to je da su ljudi migrantskoga porij­ekla premalo zastupljeni.

Svitleći kordon u Austriji protiv desnice

Već tisuć ljudi je srijedu navečer, 15. novembra formiralo svitleći kordon oko četvrtov ministarstav u Beču da upozori na mogući dolazak „desničarskih ekstremistov“ na državne funkcije, misec dan po parlamentarni izbo­ri. Predsjednik Austrije Ale­ksa­n­­der van der Bellen najavio je da će odbiti kandidaturu dvih članov Slobodarske stranke ukoliko budu predloženi za ministarske funkcije. 

Kako prestati ekscesivnim kupovanjem?

Približuje se božićni čas, a tako i kupovanje. Mnoge ljude bludu motivi, zač si uop­će ča kupu, a pak navike, kako kupuju. Jedan uzrok za priko­redno kupovanje je poželjenje nezadovoljnoga člo­vika za kratkotraj­nim zado­volj­st­vom. To je naravno jak motiv. Za to da smo razo­č­a­rani i frustrirani svaki dan imamo uzrokov već nek dost. Kako bi pak prem toga uzdrž­ljivo postupali pri kupovanju?

Tagovi: 

Ste znali? - Nešto o hijaluronskoj kiselini?

Većina človičjih organov sadržava hijaluronsku kiselinu, ali koža je ima najveć. Hijalu­ronsku kiselinu su ot­krili pred pol stoljeća u oč­noj jabučici. Ona ima za­da­ću da veže vo­du. Ona ispu­njuje praz­nine med tkivom (Ge­webe) i tim podmazuje zglo­­be, da se ne bi rabila kost na kosti. Zbog svoje spo­sobnosti ap­sorbi­ra­nja vode, je ona najbolje o­ružje u borbi protiv starenja kože. Prik 50% ove kiseline je med celami kože, kade se skrbi za elas­ticitet i čvrs­toću. Ona je uz ko­lagen od­go­vo­r­na za naš mladolik izgled.

Tagovi: