Djela — dijela

U zgornjem naslovu je govora o dvi imenica, ka ima svaka drugo značenje.

Imenica „djela“ je množinski oblik imenice djelo [Arbeit, Tat, Angelegenheit, Leistung, Werk], ka je sridnjega roda i ka ima kratak refleks jata (ada „je“ a ne „ije“). Imenica djelo se deklinira/sklanja ovako:

„Tvoj jezik je dio mnoštva u Europi“ Zato potpišite i Minority SafePack!

Petar Tyran

Na kraju se sve zgusne i postaje dramatično. Ta­ko je i s potpisnom akcijom gradjanske inicijative širom Europe Minority Safe­Pack. Kako smo i u Hrvatski novina pisali i izvješćavali o o ovoj inicijativi u korist na­rodnih grup i nacionalnih manjin u Europi — 50 mili­juni ljudi u država Europske unije pripada nekoj nacional­noj ili etničkoj manjini. Pola­ko nastaje gusto: cilj još nije postignut! Još fali nekoliko tisuć potpisov, a još imamo  samo par dan da si svi skupa zasukamo rukave da bi brali p­otribne potpiske da bi posti­gli prag od 13.500 potpisov ko­liko je EU naložila Au­stri­ji po posebno izdjelanom klju­ču.

Poglavar Niessl potpisao Minority SafePack

ŽELJEZNO — Zemaljski po­glavar Gradišća Hans Niessl (Spö) je srijedu, 14. marca u svojem uredu u zemaljskoj vla­di pot­pisao europsku inicijativu gradjanov za manjinska pra­va Minority SafePack. Uza njega su u svoji uredi oficijelno potp­i­sali ovu akciju Fuen-a i pred­sjednik Sabora Kristijan Iledić i z­e­malj­ska sa­v­jetni­ca Astrid Eise­n­kopf.

Tagovi: 

Odredišće presenećenja: Austrijance odlučili iznenaditi — Bakrom kraj Rijeke

Na Masarykovoj obali go­ste je dočekala slikovita Grad­ska straža u svečani odori, koj su se pridružili Bakarska gospoda i kapetani tr Težaki­nje i težaki z Praputnjaka. Gosti su imali prilike kušati vrhunski pjenušac — nezaobilaznu Staru bakarsku vodi­cu i tradicionalne bakarske baškote (Brezeln).