Katalonija je najavila referendum o odcipljenju za 1. oktobra 2017.

Katalonski predsjednik Carles Puigdemont rekao je 9. maja da će se referendum o neovisnosti njegove pokrajine na sjeveroistoku Španjol­ske održati 1. oktobra prem sudske zabrane. „Željite li da Katalonija bude samostal­na država u obliku republike?”, bit će referendumsko pitanje, rekao je Puigdemo­nt zatraživši „pravo na referen­dum o samoodredjenju“.

Ki je bolji, muž ili žena?

Muški i ženski moždjani raz­lično funkcioniraju. To je dobra podloga za vice i anegdote, ali i za velike nevolje med muži i ženami. I jedni i drugi si mnogokrat ra­z­bijaju glavu, zač im se u komunikaciji javljaju pr­o­blemi i čiji je problem, kad komunikacija partout ne kani funkcioni­rati. Zač partner ne razumi ta­ko jednostavne po­ru­ke? Zač smo mu rekli jedno, a on je razumio i učinio drugo? Odgovori su jas­ni i jedno­stavni, iako nam se tako ne či­ni. Brojna istraživanja su pokazala, da muški i ženski mo­ždjani funkcioniraju različno.

Tagovi: 

Interferencije kod upotrib­ljavanja glagolov — 1. dijel

U ovoj rubriki smo jur jednoč spomenuli, da interferencije nastaju zbog kontakta s nekim drugim jezikom. Tako i mi, na primjer, u na­ši govori čudakrat tvorimo rečenice prema nimškomu modelu. Zato ćemo se danas baviti primjeri, ki se redovito čuju, ali ki su krivi — ada ne odgovaraju hrvatskoj gra­matiki — jer su doslovan pri­jevod iz nimškoga jezika.

Ste znali? Zač odviknuti se od Facebooka?

Ako ste čemerne volje, se od­morite od Facebooka, ve­lu različne študije! Ne tribate velje ugasiti svoj profil i od­reći se Facebooka, dost je da preminite svoje ponaša­nje na društveni mriža i si koč-toč naredite pauzu. Prema študiji, ka je objavljena u Cyberpsychology, Beha­vior and Social Networking, to človiku mo­re popraviti raspoloženje.

Tagovi: 

Hrvatska je skupa s LADOM posebno počastila gradišćanske Hrvate!

Petar TyranProšli vikend je bio vrlo značajan za gradišćan­ske Hrvate u pogledu na folklor, a to na dvi lokacija, u dvi zemlja. Na jednu je u sjeverogradišćanskom Vulka­pro­drštofu folklorna grupa Po­ljanci počela sa svojim slav­ljem utemeljenja. Iz Poljan­cev se je razvio zapravo hrvatski pokret, ki se pokušava suprot­staviti brzoj asimilaciji i germanizaciji ne samo u ovom selu na Poljanci. Upornoj A­n­geliki Kornfeind i nje pomagačem i pomagačicam se je ugodalo, da ova folklorna gr­u­pa postane institucija u koj imaju mjesta najmladji uz­ra­s­ti ča do seniorov i da je to sve skupa zapravo zmožan zbor, ki brojnim svojim članom nudi mogućnost koriš­će­nja hrvatskoga jezika, do ne­ke mjere još i jezične vježbe kroz angažirane peljače a ne na zadnje i odlučnost, da hrvatski duh živi u ovoj fol­klor­noj grupi, premda je iz­van folklornih grup ods. zbo­rov i kazališnih grup sve teže gajiti hrvatski duh i kulturu zajedno s većim brojem ljudi.