»MINI-METRON« za 2016. kolektivu glavnih urednikov NOVOGA GLASA

Žiri za dodjelu »Hrvatske kulturne nagrade Hrvatskoga centra za narašćaj Mini-M­e­tron« je iz pristiglih predlo­gov u svojoj sjednici srijedu, 1. februara o. lj. jednoglasno odlučio, da će »Mini-met­ron« za 2016. ljeto dodiliti kolektivu glavnih urednikov No­voga glasa, časopisa Hr­vat­skoga akademskoga kluba. Termin za dodjelu predvi­djena za 11. maj ovoga ljeta u Hr­vatskom centru u Beču.

BEČ — Kako Hrvatski cen­tar piše u izjavi za medije „ži­ri ovom svojom odlukom o do­djeli nagrade »Mini-Metron« za 2016. ljeto želji nagraditi vi­­d­ljivi uspon u vanjskoj prezen­taciji i znatno diženje kvalitete kao i proširenje opsega i sadr­žajnoga obima tromisečnika Hrvatskoga akademskoga klu­ba, Novoga glasa, ki ima jur jako dugu tradiciju u izdavačkoj djelatnosti gradišćanskih Hrvatov. Svoje početke današ­nji Novi glas ima u Glasu, koga su pred 60 ljet bili utem­e­ljili hrvatski studenti. Glas je bio hakovski časopis pod pe­ljanjem Stjepan Šuleka iz Zagreba, Martina Prikosovića iz Fileža i Augustina Blazovića iz Frakanave.

Tagovi: 

Hrvatski kao glavni predmet u HAK-u

Na Trgovačkoj akademiji (Hak) u Željeznu ćedu od dojdućega školskoga ljeta u­peljati hrvatski kao obavezni predmet po izboru. Do sada su školari mogli pohadjati hrvatski kao slobodni predmet, a to otpodne po regularnom podučavanju. Od jeseni početo će biti hrvatski jezik glavni predmet po izbo­ru, istotako kako španjolski ili francuski jezik. „Mene to jako, jako veseli da su se kolegi i direktorica za to odlučili, jer oni o tom odlučuju“, je rekla profesorica hrvatskoga stud. nadsavj. mag. Angelika Kornfeind, ka se je ljeta dugo zalagala i borila da se to ostvari. Momentano se 35 školarov i školaric uči hrvatski u Trgovačkoj akademiji u Željeznu — od toga 25 školarov u okviru slobod­noga predmeta.

Tagovi: 

Edita Straussberger nova direktorica Terezijanuma u Željeznu

Edita Straussberger (49) je nova direktorica Terezijanuma u Željeznu i je s početkom januara preuzela funkciju od časne sestre Johanne Vogl, ka je 17 ljet dugo sta­la na čelu trih viših škol Terezijanuma i je stupi­l­a u mi­rovinu. Cogrštofka mag. Edi­ta Straussberger, sama biv­ša apsolventica škole, je 10 ljet dugo podučavala na ško­li gospodarske predmete. Pred tim je 15 ljet dugo djelala u privatnom gospodarstvu.

Tagovi: 

Peter Pilz traži zabranu ulaska Trumpa u Austriju

BEČ — Izaslanik stranke Ze­lenih u austrijskom parlamentu Peter Pilz podnio je zahtjev da se upelja zabrana ulaska u Austriju američkomu predsje­d­niku Donaldu Trumpu. „Ov predsjednik Sad svakodnevno nanosi veliku škodu. On želji našu Europu učiniti malom i slabom.“ Pilz je, u izjavi za Kr­­o­nen Zeitung, rekao da je sada poznato da je najveća prijetnja Trump. „To se vidi iz činjenice ke financijere salafista je isklju­čio iz svoje odluke. Med nji­mi su, na primjer, Saudijska Ara­bi­ja i Turska, čije vlade sub­­ven­cioniraju velikimi svotami napredak radikalnoga islama u Europi.“ 

Tagovi: 

Gradišćanska zemaljska vlada odredila red vožnje do sredine 2017. ljeta

RUŠTA — Pod geslom „Hr­a­bro u nova vrimena“ čla­ni Gr­a­dišćanske zemaljske vl­a­de su se sastali 2. februara u Seehotelu u Rušti da bi u protulićnoj klauzuri odredili smirnice u područji gospodarstvo, zdrav­stvo i socijalno. Do ljeta neka Krages bude integriran u Bur­genland Holding i intenzivira suradnju med zem. bolnicami i Milostivne braće u Željeznu.

Škotska premijerka Sturgeon u BREXIT

Škotska mora imati mogućnost proglašenja neovisnos­ti od Ujedinjenoga Kraljev­s­t­va ako nje zahtjevi u pogledu BREXIT-a budu odbačeni, re­kla je 31. januara škotska premijerka Nicola Sturgeon. Ona je ocijenila da je plan za Brexit ki je britanska pre­mijerka Theresa May iznijela „ekonomski katastrofalan“ za Ujedinjeno Kraljev­stvo tr istaknula da Škotska nije za to glasovala.

Tagovi: 

Prema RS u BiH se nastavlja Obamina politika

WASHINGTON/BANJA LUKA — Trumpova adminis­tracija potvrdila sankcije. Dodikovo ime pojavilo se je 3. 2.  na mrižni stranica američkoga ministarstva financijov med osobami ke su pod kaznenimi mjerami Trumpove adminis­tr­acije. Nova američka admini­stracija potvrdila je sankcije ke su u januaru nametnute protiv predsjednika Rep. Srpske Milorada Dodika zbog kršenja Daytonskoga sporazuma i organiziranja nezakonitoga refe­renduma u septembru prošlo ljeto, proističe iz ažuriranoga popisa ča ga je sada objavilo američko ministarstvo financi­jov.

Tagovi: